Skip to main content

Paaluperustukset ovat keskeisessä roolissa turvallisten ja vakaiden rakennusten rakentamista. Paaluperustus aloitetaan maaperätutkimuksella, jonka jälkeen valitaan tarkoitukseen sopiva paalutusmenetelmä.

Paalutus auttaa rakentamaan myös paikkoihin, joihin perustusten tekeminen olisi muuten haastavaa. Tässä artikkelissa käymme läpi paaluperustuksen vaiheita sekä tarkemmin, miten paalutus tapahtuu.

Mikä on paaluperustus?

Paalutus on perustamismenetelmä, jonka tarkoituksena on siirtää rakennuksen painoa syvemmälle maaperään hyödyntämällä erilaisia paaluja. Näin voidaan varmistaa rakennuksen vakaus ja turvallisuus. Paalutus on erityisen tärkeää alueilla, joilla maaperä ei ole riittävän kantavaa tai on olemassa riski maaperän painumisesta.

Monet maanrakennusprojektit käynnistyvät paaluperustuksesta. Paalutus tarjoaa välttämätöntä tukea ja vakautta rakennuksille, alueilla joilla maaperä on heikkoa ja voi pettää rakennuksen painon alla, ilman paalutuksen tekemistä. Paalut voivat olla materiaaliltaan terästä, betonia tai puusta valmistettuja. Paras paalutusmenetelmä valitaan aina maaperän mukaan.

Milloin paalutus tarvitaan?

Paalutus mahdollistaa rakennusten pystyttämisen, haastavista olosuhteista huolimatta. Paaluperustusta tarvitaan omakotitalojen sekä isompien rakennelmien, kuten siltojen ja kerrostalojen perustamiseen, mikäli maaperä ei ole tarpeeksi vahvaa. Maalajien vaihtelut vaikuttavat perustuksien rakentamiseen.

Suomessa yleisin maalaji on moreeni, joka koostuu saven, hiekan, soran ja kiven sekoituksesta. Rakentamisen kannalta moreeni tuottaa haasteita sen routimisen takia. Paalutus onkin useilla alueilla välttämätöntä, kestävien rakennusten rakentamiseksi.

Vastaamme sivuillamme usein esitettyihin kysymyksiin paalutukseen liittyen – Lue lisää nettisivuiltamme.

Miten paalutus tehdään?

Perustukset rakennetaan myös muuttuvaan maaperään

Moni rakennus jäisi rakentamatta ilman paaluperustuksia. Eroosio ja maaperän liikkeet heikentävät maaperää ja altistavat rakennuksen muillekin luonnonilmiöille. Vankka perustus ja paalutus takaavat rakennuksen suoruuden ja kantavuuden, jotta vältytään rakenteellisilta vaurioilta.

Muuttuvalla maaperällä tarkoitetaan maaperää, jonka ominaisuudet voivat vaihdella vuodenaikojen, vedenpinnan tason tai maankäytön muutosten myötä. Näissä tilanteissa perusteiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat erityistä huomiota, jotta voidaan varmistaa rakennuksen vakaus ja turvallisuus myös tulevaisuudessa.

Pohjatutkimus määrittää tontin paalutustarpeen

Pohjatutkimus on keskeinen vaihe rakennushankkeessa, sillä se tarjoaa tärkeää tietoa maaperän ominaisuuksista ja määrittää tontin paalutustarpeen. Maan koostumus selvitetään maaperätutkimuksella, jotta voidaan valita tarvittavien paalujen tyyppi, koko, syvyys ja paalutusmenetelmä. Yleisesti paalutustarpeita ilmenee rannikoilla tai suoalueilla, mutta paalutusta tarvitaan myös kantavalla maapohjalla.

Maaperään kohdistetun tutkimuksen avulla selvitetään kantavuus, pintojen muodot ja pohjaveden korkeus. Sen pohjalta selviää, millainen perustus paikalle vaaditaan ja montako paalupistettä tarvitaan.

Onko pohjatutkimuksen tekeminen pakollista?

Suomessa pohjatutkimus on käytännössä pakollinen talojen rakentamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon rakennuspaikan olosuhteet, mikä tarkoittaa että rakennuksen perustukset on mitoitettava ja suunniteltava siten, että ne kestävät alueen maaperäolosuhteet.

Erilaisten tonttien paalutus, kuorma vähenee perustusten myötä.

Mitkä tontit tarvitsevat paalutusta ja milloin tulee paaluttaa?

Esittelemme seuraavaksi esimerkkejä tonttityypeistä ja tilanteista, joihin tietyt paalutusmenetelmät voivat sopia. Parhaiten sopiva paalutusperustus tontillesi valitaan kuitenkin aina ammattilaisen toteuttaman maaperätutkimuksen avulla.

Rinnetontit

Rinnetonttien maaperä vaihtelee suuresti riippuen sijainnista ja rinteen luonteesta. Maaperä voi olla kallioperää, moreenia tai savipitoista maata. Rinteessä vesi valuu usein alaspäin, mikä voi aiheuttaa eroosiota sekä maan liikkumista. Rinnetontilla paalutus on usein tarpeen, jotta voidaan varmistaa rakenteen vakaus sekä estetään mahdolliset maan liikkeet, jotka voivat vahingoittaa rakennusta.

Paalutus auttaa siirtämään rakennuksen kuormat syvemmälle maaperään, jossa maaperä on vakaa ja kantavampi. Rinnetonteilla voidaan käyttää teräsbetoni- tai teräspaaluja, jotka viedään kallioon asti, mikäli maaperä on pehmeää. Toisinaan rinnetonteilla käytetään myös porapaalutusta, jossa paalut porataan maahan ja täytetään betonilla, riittävän kantavuuden ja vakauden saavuttamiseksi.

Peltotontit

Peltotonttien maaperä on usein savea, hiesua tai muuta pehmeää maalajia. Maaperä on altis painumiselle etenkin, mikäli se sisältää orgaanista ainesta kuten turvetta. Peltotontilla paalutuksen tarkoituksena on yleensä viedä rakennuksen kuormat syvemmälle kantavaan kerrokseen, jotta voidaan estää rakennuksen painuminen. Paalutus on erityisen tärkeää, jos alueella on korkea pohjaveden pinta.

Peltotonteilla käytetään yleisesti teräsbetoni- tai puupaaluja. Ruuvipaaluja voidaan puolestaan hyödyntää, mikäli tarvitaan nopeampaa asennusta. Ruuvipaaluja voidaan käyttää suoraan pehmeässä maaperässä, ja ne tarjoavat hyvän kantavuuden sekä vakauden.

Rantatontit

Rantatonttien maaperä voi olla hiekkaista, liejuista tai se voi sisältää orgaanista ainesta, kuten levää tai turvetta. Maaperä voi olla altis eroosiolle ja vedenpinnan vaihteluille. Rantatonteille paalutus on keskeistä rakennuksen suojelemiseksi tulvilta sekä eroosiolta. Paalutuksen avulla rakennus voidaan perustaa vakaasti, vaikka maaperä olisikin heikkoa.

Rantatonteilla suositaan usein teräsbetoni- tai teräspaaluja, jotka kestävät hyvin korroosiota ja tarjoavat vahvan tuen rakenteille. Myös ponttonipaaluja voidaan käyttää, jos maaperä on erittäin pehmeää. Nämä paalut voidaan upottaa liejuun tai hiekkaan, tarjoten vakautta veden äärellä oleville rakennuksille.

Rakentaminen paalun avulla – kantavaan rakentamiseen.

4 yleistä paalutusmenetelmää

Paalutustavan valintaan vaikuttavat vahvasti maaperä, rakennustyyppi sekä ympäröivät olosuhteet. Ennen paaluttamisen aloittamista, on tärkeää huomioida paikalliset rakennusmääräykset.

Teräspaalutus – nopea ratkaisu haastaviin olosuhteisiin

Teräspaalutus sopii paikkoihin, joissa on vaativat pohjaolosuhteet, kiviä tai työympäristö on muuten haastavaa. Oikealla kalustolla ja ammattilaisten avulla, työ sujuu nopeasti ja tarkasti vuoden ympäri. Teräspaalutus on suosittua erityisesti pientalojen perustusten keskuudessa.

Putkipaalutus sopii erilaiseen rakentamiseen

Putkipaalutuksessa paalut asetetaan maan pinnan läpi esimerkiksi poraamalla. Erityisesti hiekkaisilla tai soraisilla maaperillä putket voidaan täyttää betonilla tai muilla materiaaleilla rakenteen vakauttamiseksi. Putkipaalutusta käytetään yleensä siltojen tai vaativien rakennusten tukemiseksi.

Ruuvipaalut porautuvat pehmeän maaperän läpi

Ruuvipaalut ovat pitkiä, teräksisiä paaluja, joiden päässä on yksi tai useampi ruuvimainen kierre. Ruuvipaalut ruuvataan maahan poraamalla tai käyttämällä kierteisiä teräspalkkeja. Ne ovat erityisen hyödyllisiä pehmeässä maaperässä tai alueilla, joilla on vaikeaa päästä syvemmälle maahan.

Ruuvipaalujen avulla perustusten asentaminen on mahdollista myös korkean pohjaveden alueilla ja tulvaherkissä kohteissa.

Lyöntipaalutus on ekologinen menetelmä

Lyöntipaalutus on yksi perinteisimmistä paalutustyypeistä, jossa paaluja lyödään maahan hydraulisella vasaralla tai pudottamalla painon avulla. Maa-aineksia ei tarvitse poistaa ja apukoneiden tarve on näin vähäisempää. Lyöntipaalutus on kustannustehokas sekä ympäristön kannalta suotuisa menetelmä.

Tutustu myös tarkemmin paalutukseen hintaan.

Paalujen perustukset haastavaankin maaperään.

LM Infra tarjoaa maarakentamisen palveluita myös erikoisolosuhteissa

Meillä LM Infralla työskentelee ammattitaitoisia tekijöitä, jotka ymmärtävät juuri sinun tarpeesi. Paalutus onnistuu erikoisolosuhteissa ja toteutamme myös muut maarakentamisen kestävät ratkaisut. Rakennuksen perustusten ollessa kunnossa, voit olla huoletta vaativissakin projekteissa.

Tutustu lisää nettisivuiltamme ja pyydä tarjous.